วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ลูกา 1:8-25 “คำทำนายการเกิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา”

วันหนึ่งในขณะที่เศคาริยาห์กำลังทำหน้าที่อยู่ในพระวิหาร มีทูตของพระเจ้ามาบอกกับเศคาริยาห์ว่า นางเอลีซาเบ็ธจะตั้งครรค์ และให้กำเนิดลูกชาย พร้อมทั้งบอกให้เศคาริยาห์ตั้งชื่อว่า “ยอห์น” แต่เศคาริยาห์ไม่เชื่อ ผลคือ เขาต้องเป็นใบ้จนกว่ายอห์นจะเกิด (ข้อ 20) แต่คำทำนายของพระเจ้าก็เป็นจริง “นางเอลีซาเบ็ธตั้งครรภ์” (ข้อ 24)

Q1 พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรที่ให้ยอห์นมาเกิด? (ดูข้อ 14-17 ประกอบ)
Q2 จากพระธรรมสดุดี 51:6 ที่ว่า “ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายใน เพราะฉะนั้น ขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค์” คุณคิดว่า พระเจ้ามีพระประสงค์อะไรในการที่พระองค์ทรงเรียกคุณให้เป็นคริสเตียน เป็นลูกของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *