วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม ลูกา 1:67-80 “คำพยากรณ์ของเศคาริยาห์”

หลังจากที่นางเอลีซาเบธให้กำเนิดลูกชาย และเข้าพิธีสุหนัตเมื่อมีอายุได้ 8 วัน มีคนถามว่า ลูกชายชื่ออะไร นางเอลีซาเบธตอบว่า ชื่อยอห์น แต่บรรดาญาติไม่เห็นด้วย เพราะไม่เคยมีใครชื่อยอห์นมาก่อน จึงให้เศคาริยาห์ผู้เป็นพ่อตัดสินใจ เศคาริยาห์จึงเขียนชื่อ “ยอห์น” ที่กระดานชนวน ทันใดนั้นเศคาริยาห์ก็พูดได้ตามปกติ หลังจากนั้นเขาก็ได้ทำนายถึงอนาคตของลูกชายของเขาด้วยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

Q1 เศคาริยาห์ได้ทำนายถึงชีวิตของยอห์นผู้เป็นลูกชายของตนไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 76-77 ประกอบ)
Q2 เศคาริยาห์ได้พูดถึงการเยี่ยมเยียนของพระเจ้า และความรอดที่จะมีมาผ่านพันธสัญญาของพระเจ้าในข้อ 68-73 คุณคิดว่า พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนชีวิตของคุณในแต่ละวันอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *