วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม มัทธิว 11:1-6 “ความสงสัยของยอห์น”

แม้ว่ายอห์นจะรู้ว่า ตัวท่านเองเกิดมาทำไม และรู้ว่าพระเยซูคือใคร (พระผู้ช่วยให้รอด) แต่เมื่อลูกศิษย์ของท่านมาเล่าเรื่องราวที่พระเยซูกระทำ ทั้งเรื่องการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า การส่งบรรดาสาวกออกไปประกาศ แต่ยังไม่เข้าใจว่า พระเยซูจะปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลอย่างไร? ความรอดที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นจะเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างไร? ยอห์นเกิดความสงสัยจนต้องส่งสาวกไปถามพระเยซูว่า “ท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือ หรือจะต้องคอยผู้อื่น” (ข้อ 3)

Q1 คำตอบของพระเยซูในข้อ 4-6 ที่อ้างถึงอิสยาห์ 35:5-6 และอิสยาห์ 61:1 ช่วยยืนยันว่า พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร? (ดูลูกา 4:16-29 ประกอบ)
Q2 ประโยคที่ว่า “บุคคลใดไม่เห็นว่า เราเป็นอุปสรรค ผู้นั้นเป็นสุข” ช่วยให้คุณก้าวข้ามความสงสัยที่มีในพระเยซูได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *