วันพุธที่ 30 ตุลาคม อิสยาห์ 6:1-8 “ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด”

และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา”
แล้วข้าพเจ้าทูลว่า
“ข้าพระองค์อยู่นี่ พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด”

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบ โดยเฉพาะข้อ 8 คุณคิดว่า พระเจ้าถามคำถามด้วยความรู้สึกอย่างไร? และอิสยาห์ตอบด้วยความรู้สึกอย่างไร?
Q2 ถ้าพระเจ้าถามคุณเหมือนกับที่ถามอิสยาห์ คุณจะตอบอย่างไร? ทำไมจึงตอบเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *