วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน เอเฟซัส 1:1-14 “ในพระเยซูคริสต์”

ค่อนข้างจะแน่ชัดว่า เปาโลเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ และเป็นจดหมายที่เขียนถึงคริสตจักรหรือพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสโดยรวม ไม่ได้เขียนถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ และคาดว่า เปาโลเขียนจดหมายนี้ในช่วงเวลาเดียวกับที่เขียนจดหมายโคโลสี ประมาณปี ค.ศ. 60 ขณะติดคุกอยู่ที่กรุงโรม

Q1  เปาโลพูดย้ำโดยใช้คำว่า “ในพระเยซูคริสต์” “ในสายพระเนตร” “ในพระองค์” “ในพระทัยของพระองค์” ประมาณ 10 ครั้ง คำเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพระพรฝ่ายวิญญาณที่เราจะได้รับจากพระเจ้าพระบิดาอย่างไร?
Q2  พระเยซูได้กล่าวในยอห์น 5:15 ว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *