วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน เอเฟซัส 4:17-24 “ชีวิตใหม่”

เปาโลเรียกร้องให้พี่น้องที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตใหม่ตามแบบอย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัย โดยให้ละทิ้งตัวเก่า ละทิ้งการดำเนินชีวิตแบบเดิม ซึ่งเป็นชีวิตแห่งความบาป และนำไปสู่ความตายเสีย (ข้อ 22-23)

Q1  แนวทางการดำเนินชีวิตแบบไหนบ้างที่เปาโลเรียกร้องให้ละทิ้งเสีย? (ดูข้อ 17, 19, 25, 26, 28, 29, 31 ประกอบ)
Q2  เปาโลเตือนสติพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสว่า “อย่าให้โอกาสกับมาร” เพื่อพวกเขาจะไม่เปิดโอกาสทำบาปอีก คุณให้โอกาสกับมารในเรื่องใดบ้างหรือเปล่า? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังในเรื่องเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *