วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน เอเฟซัส 5:1-14 “ลูกแห่งความสว่าง”

ในบทที่ 4 เปาโลเรียกร้องให้พี่น้องที่เอเฟซัสดำเนินชีวิตให้สมกับพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกพวกเขา (4:1) ในบทที่ 5 เปาโลเรียกร้องอีกครั้งในการดำเนินชีวิตแต่เป็นการดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกที่รักของพระเจ้า (5:1) ซึ่งเป็นลูกแห่งความสว่าง (ข้อ 8) และเป็นชีวิตที่สามารถตรวจสอบได้ (ข้อ 11-12)

Q1  การดำเนินชีวิตแบบลูกแห่งความสว่าง คือการดำเนินชีวิตแบบไหน? (ดูข้อ 2,3,7,9,11,12 ประกอบ)
Q2  ถ้าพระเจ้าตรวจสอบชีวิตคุณในฐานะลูกแห่งความสว่าง คุณคิดว่า คุณจะได้คะแนนเท่าไรระหว่าง 0-10?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *