วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน เอเฟซัส 5:22-33 “การดำเนินชีวิตในครอบครัว I”

เปาโลไม่เพียงเรียกร้องให้พี่น้องที่เมืองเอเฟซัสดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ให้สมกับเป็นลูกของความสว่างที่เต็มไปด้วยสติปัญญาท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อเท่านั้น แต่ยังเรียกร้องให้ดำเนินชีวิตแบบนี้ในครอบครัวด้วย ซึ่งพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา

Q1  เปาโลให้หลักการอย่างไรในการดำเนินชีวิตคู่สำหรับสามีภรรยาอย่างไร? (ดูข้อ 22,24,25,28,33 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตสมรสของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *