วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน สุภาษิต 3:4-8 “ยอมรับรู้ในทุกทาง”

สุภาษิตเป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้เขียน หรือเห็นจากชีวิตของผู้คนในสังคมเวลานั้น ซึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ผู้เขียนได้สะท้อนความจริงของชีวิตและผลที่เกิดขึ้นจากการยอมอุทิศตัวและการยอมจำนนกับพระเจ้า

Q1  ถ้าเราอยากจะวางใจพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ (อุทิศตัว) และยอมรับรู้พระองค์ในทุกทาง (ยอมจำนน) เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 4, 5ข,7 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า อะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถ “วางใจ” และ “ยอมรับ” พระเจ้าในทุกๆ เรื่องของชีวิต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *