วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน ปัญญาจารย์ 1:1,5,6 “แสวงหา & ทำหาย”

1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
5
มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด
6
มีวาระแสวงหา และวาระทำหาย วาระเก็บรักษาไว้ และวาระโยนทิ้งไป

Q1   อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ จดจ่ออยู่ที่คำหลัก “โยนทิ้ง” “รวบรวม” “สวมกอด” “แสวงหา” “ทำหาย” “เก็บรักษา” คำเหล่านี้มีความหมายอะไรกับชีวิตของคุณ?
Q2  คุณคิดว่า ตอนนี้พระเจ้าทรงวางคุณไว้ในวาระใด และคุณจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *