วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ปัญญาจารย์ 1:1,7 “นิ่งเงียบ & พูด”

1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
7
มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ จดจ่ออยู่ที่คำหลัก “ฉีกขาด” “เย็บ” “นิ่งเงียบ” “พูด” คำเหล่านี้มีความหมายอะไรกับชีวิตของคุณ?
Q2  คุณคิดว่า ตอนนี้พระเจ้าทรงวางคุณไว้ในวาระใด และคุณจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *