วันจันทร์ที่ 6 มกราคม โฮเชยา 1:10 – 2:1 “จงเรียกน้องชาย/น้องสาว ของเจ้าว่า……”

แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง “โฮเชยากับนางโกเมอร์” และ “พระเจ้ากับอิสราเอล” จะดูเหมือนว่าสิ้นสุดลงที่ทางตัน แต่พระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าผู้เต็มไปด้วยความรักมั่นคง และความหวังเสมอ

Q1  ชื่อของน้องชาย “อัมมี” (ประชากรของเรา) และน้องสาว “รุหะมาห์” (เธอได้รับความเมตตา) สะท้อนให้เห็นถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า และความหวังที่มาจากพระเจ้าอย่างไรบ้าง?
Q2  จาก 1 เปโตร 2:9-10 ที่ว่า “ 9แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ 10 เมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติ แต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้ว เมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่ แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้ว”   ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *