วันพุธที่ 8 มกราคม โฮเชยา 2:14-23 “การให้อภัย”

แม้ว่าอิสราเอลจะหันหลังให้พระเจ้า เหมือนที่นางโกเมอร์หันหลังให้โฮเชยา แต่พระองค์ก็ยังทรงสำแดงความรักของพระองค์ ด้วยการยกโทษ ด้วยการให้อภัย เพราะสุดท้ายพระเจ้าทรงสำแดงความเมตตาต่ออิสราเอล และเรียกพวกเขาว่า “ประชากรของพระองค์” (ข้อ 23) และในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเสมือนบทกวีรักของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอล  และเป็นแนวทางให้กับโฮเชยาที่จะกลับไปคืนดีกับนางโกเมอร์ด้วย

Q1  จากข้อ 16-20 แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่าง “พระเจ้า” “อิสราเอล” และ “การให้อภัย” อย่างไร?
Q2  สำรวจชีวิตของคุณว่า คุณต้องการได้รับการอภัยจากพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง  อ่าน 1 ยอห์น 1:9 ก่อนที่จะใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *