วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม โฮเชยา 3:1-5 “ไปรับกลับมา I”

พระเจ้าสั่งให้โฮเชยาไปรับนางโกเมอร์กลับมาเป็นภรรยาเหมือนเดิม โดยจากเนื้อหาในข้อ 2 สะท้อนให้เห็นว่า โฮเชยาต้องจ่ายเงินซื้อเธอกลับมาด้วยเงินจำนวนสิบห้าเชเขล พร้อมกับข้าวบารลีหนึ่งโฮเมอร์กึ่ง

Q1  คุณคิดว่า โฮเชยาจะมีความคิด ความรู้สึกอย่างไรบ้าง ต่อคำสั่งของพระเจ้าที่ให้ไปรับนางโกเมอร์กลับมาเป็นภรรยาอีก?
Q2  ดูเหมือนว่า นางโกเมอร์จะได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่มากจากโฮเชยา ซึ่งก็ไม่แตกต่างอะไรกับคุณที่ได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ เหมือนในโรม 5:8 ที่ว่า “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” คุณจะตอบสนองต่อความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *