วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 1 เปโตร 1:1-2 “ทรงเลือกและทรงกำหนด”

เปโตรเริ่มต้นด้วยการบอกถึงฐานะของตัวท่านว่า เป็นอัครทูตของพระคริสต์ (ข้อ 1) และทักทายตามธรรมเนียมปฏิบัติ  โดยขอพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับทุกๆ คน (ข้อ 2) แต่มีสิ่งหนึ่งที่เปาโลพูดเพิ่มเติมขึ้นคือ การทรงเลือก และทรงกำหนด

Q1  คุณคิดว่า “การทรงเลือก” และ “ทรงกำหนด” มีความหมายอย่างไรต่อเปโตร? (ดู ลูกา 5:1-11 และยอห์น 21:15-19 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าทรงเลือก และทรงกำหนดให้คุณมีส่วนในแผนการของพระองค์ในเรื่องใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *