วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 1 เปโตร 1:3-5 “การบังเกิดใหม่ & ความหวังใจ”

การบังเกิดใหม่ เป็นเรื่องหนึ่งที่คริสเตียนควรจะทำความเข้าใจ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคริสเตียน ซึ่งเปโตรเองก็ได้เริ่มต้นจดหมาย ด้วยการพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์  คือ “การบังเกิดใหม่”

Q1  คุณคิดว่า “การบังเกิดใหม่”  “ความหวังใจ” และ “มรดกในสวรรค์” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คุณมั่นใจได้อย่างไรว่า คุณได้รับมรดกในสวรรค์? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *