สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2014

สูจิบัตร 26 มกราคม 2014

國語部程序表二○一四年元月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 มกราคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวันดี/คุณพรพิมล
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณวรรณนิสา/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ความรักมั่นคง คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: มัทธิว 6:25-33”  คุณวรทัย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา : ข่าวประเสริฐเดียว  “กาลาเทีย 1:1-10”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เชื่อและฟังคำ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *