วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 1 เปโตร 5:6-11 พระองค์ทรงห่วงใย

เปโตรมองการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณด้วย  ท่านเตือนสติผู้ที่เชื่อว่า มารซาตานเหมือนกับสิงโตที่เดินวนเวียนไปมา เพื่อจะกัดกินคริสเตียนที่อ่อนแอ หรือหลงหายจากพระเจ้า (ข้อ 8) แต่ในขณะเดียวกันเปโตรก็บอกถึงการช่วยเหลือที่จะมาจากพระเจ้าผู้ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและทรงห่วงใยเราทั้งหลาย

Q1  เปโตรได้พูดถึง “จง…” 4 ประการด้วยกันที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความห่วงใยของพระเจ้า 4 จง…นั้นคือ? (ดูข้อ 6, 7, 8, 9 ประกอบ)
Q2  คำว่า “พระองค์ทรงห่วงใยท่าน”ในข้อ 7 หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์ท่ามกลางปัญหา และความยากลำบากที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *