วันศุกร์ที่ 30 มกราคม สดุดี 100:5 “เพราะพระเจ้าประเสริฐ”

เพราะพระเจ้าประเสริฐ

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

และความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ประเสริฐ” “ความรักมั่นคง” “ความสัตย์สุจริต” “เป็นนิตย์” และ “อยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  ลองทบทวนดูว่า ตั้งแต่ที่คุณมาเชื่อพระเจ้า พระองค์ทรงสำแดงความประเสริฐของพระองค์กับคุณอย่างไรบ้าง? ถ้าคุณมาจากครอบครัวคริสเตียน ลองคิดดูว่า พระเจ้าทรงสำแดงความประเสริฐของพระองค์ในรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ หรือ คุณปู่คุณย่า / คุณตาคุณยาย อย่างไรบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *