วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 31:5 “สวนองุ่น”

เจ้าจะปลูกสวนองุ่นที่บนภูเขาสะมาเรียอีก
ผู้ปลูกก็จะปลูก และใช้ผลนั้น’

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้  คำว่า “ปลูกสวนองุ่น” “บนภูเขาสะมาเรียอีก” และ “ใช้ผลนั้น” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  พระเจ้าทรงช่วยกู้อิสราเอลจากการเป็นเชลย เพื่อมีชีวิตที่ปกติอีกครั้ง ลองทบทวนดูว่า พระเจ้าทรงช่วยกู้คุณจากการเป็นเชลยของความผิดบาปในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *