วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 31:6 “ไปเฝ้าพระเยโฮวาห์”

“เพราะว่าจะมีวันเมื่อคนเฝ้ายามจะร้องเรียก
อยู่ในเขตแดนเทือกเขาเอฟราอิมว่า
‘จงลุกขึ้น ให้เราไปยังศิโยนเถิด
ไปเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา’ ”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้  คำว่า “ไปยังศิโยน” และ “ไปเฝ้าพระเยโฮวาห์” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คำว่า “พระเจ้าของเรา” หนุนใจคุณอย่างไรในการไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *