วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม ฮีบรู 11:1- 7 “นิยามความเชื่อ”

เราไม่รู้ว่าใครคือคนที่เขียนหนังสือฮีบรู แต่จากคำจำกัดความของความเชื่อที่ว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” ทำให้เรารู้ว่า ผู้เขียนเป็นผู้ที่มีความเชื่อและดำเนินชีวิตบนความเชื่ออย่างแน่นอน ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างความเชื่อของบุคคลต่างๆ มากมายในพระคัมภีร์ เพื่อจะสนับสนุนในเรื่องนี้

Q1  คุณคิดว่า ทำไมผู้เขียนจึงให้ความสำคัญกับความเชื่อเป็นอย่างมาก? (ดูข้อ 2-3, 6 ประกอบ)
Q2  ทบทวนเรื่องราวความเชื่อของอาเบล เอโนค และความเชื่อของคุณ ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *