วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม ยากอบ 5:13-18 “ความเชื่อและคำอธิษฐาน”

หลายครั้งเวลาที่เราเชิญใครอธิษฐานในคริสตจักร เรามักจะมองหาอาจารย์ หรือไม่ก็ศิษยาภิบาล หรือไม่ก็มัคนายก หรือคนที่มีอายุหน่อย ในด้านหนึ่งก็เป็นการให้เกียรติกับอาจารย์
ศิษยาภิบาลและผู้นำของคริสตจักร แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายครั้งเราก็คิดว่า คำอธิษฐานของคนเหล่านี้น่าจะมีพลังและทำให้คำอธิษฐานเกิดผลมากกว่าตัวเราอธิษฐานเอง แต่ยากอบพูดในสิ่งที่ตรงกันข้าม คำอธิษฐานของคริสเตียนธรรมดาก็มีพลังทำให้เกิดผลได้

Q1  ยากอบบอกว่า เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรา คำอธิษฐานก็ใช้คำพูดธรรมดาเหมือนเรา แต่ทำไมคำอธิษฐานของเอลียาห์จึงสามารถทำให้ฝนไม่ตกถึง 3 ปี 6 เดือน? (ดูข้อ 15 ก, 16 ข, 17 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า คำอธิษฐานของคุณจะเกิดผลเหมือนกับเอลียาห์ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *