วันพุธที่ 12 มีนาคม สุภาษิต 1:1-3 “การกระทำที่ฉลาด”

รับคำสั่งสอนในเรื่องการกระทำที่ฉลาด
ในเรื่องความชอบธรรม ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ คุณคิดว่า “การกระทำที่ฉลาด” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “ความชอบธรรม” “ความยุติธรรม” และ “ความเที่ยงธรรม”?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณได้ใช้สติปัญญาที่ได้รับจากพระเจ้า และเลือกกระทำในการกระทำที่ฉลาดอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *