วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม สุภาษิต 1:1-4 “ความหยั่งรู้”

เพื่อให้ความหยั่งรู้แก่คนเขลา
ให้ความรู้และความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่ม

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ คุณคิดว่า “ความหยั่งรู้” “ความรู้” และ  “ความเฉลียวฉลาด” มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า “ความหยั่งรู้” “ความรู้” และ “ความเฉลียวฉลาด” จะช่วยให้คุณมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *