วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2 โครินธ์ 12:1-10 “ไม่”

เปาโลเป็นหนึ่งในอัครทูตที่มีบทบาทสำคัญมากในคริสตจักรยุคแรก ท่านได้รับการทรงเรียกโดยตรงจากพระเยซูคริสต์ และได้รับมอบหมายให้ประกาศกับคนต่างชาติ (กิจการ 9) เปาโลได้รับสิทธิพิเศษจากพระเจ้าในการที่ถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่ 3 เพื่อจะได้เห็นและได้ยินบางสิ่งบางอย่าง แต่ตัวท่านเองไม่ได้ถูกอนุญาตให้เล่าเรื่องราวเหล่านั้น (ข้อ 1-5)

Q1  เปาโลได้บอกว่า ท่านมีหนามใหญ่ในเนื้อ ซึ่งเป็นความอ่อนแอของท่าน (ข้อ 7) ท่านได้อธิษฐานขอให้พระเจ้ารักษาถึง 3 ครั้ง (ข้อ 8) แต่พระเจ้าก็ไม่รักษาท่าน พระเจ้าได้ให้เหตุผลในการที่ไม่รักษาเปาโลไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 7, 9 ประกอบ)
Q2  มีประโยคที่ว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” ช่วยให้คุณเข้าใจและยอมรับคำอธิษฐานของคุณที่ไม่มีคำตอบจากพระเจ้าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *