วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน มาระโก 8:31-9:1 “พระเยซู – ผู้แบกไม้กางเขน”

ในสมัยของพระเยซูคริสต์ ไม้กางเขนเป็นอุปกรณ์ลงโทษสำหรับนักโทษที่ทำผิดอย่างรุนแรง เป็นการประหารชีวิตที่ทรมานมาก เพราะต้องถูกตรึงด้วยเหล็กแหลมผ่านมือ หรือข้อมือทั้ง 2 ข้าง และขาทั้งสองข้างจะถูกไขว้เพื่อตรึงด้วยเหล็ก และปล่อยให้เสียชีวิตบนไม้กางเขน โดยผู้ถูกตรึงจะต้องแบกไม้กางเขนของตนไปยังลานประหารด้วยตนเอง และก่อนที่จะถูกตรึงกางเขนจะต้องมีการประกาศ (ประจาน) ว่า คนๆ นั้นได้ทำผิดอะไรมา ซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงบอกกับสาวกว่า พระองค์คือผู้ที่แบกกางเขน

Q1  คุณคิดว่า พระเยซูคริสต์มีท่าทีอย่างไรต่อการเป็น “ผู้แบกกางเขน” ? (ดูข้อ 31, 33, 38 ประกอบ)
Q2  พระเยซูคริสต์ทรงเรียกร้องคนที่จะเป็นสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าผู้ใดจะใคร่ติดตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบก และตามเรามา” (ข้อ 34) ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า อะไรคือสิ่งที่คุณต้องเอาชนะ (ชีวิตเก่า) และอะไรคือกางเขน (ชีวิตใหม่) ที่คุณต้องแบกตามพระเยซูคริสต์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *