วันพุธที่ 16 เมษายน มัทธิว 26:17-29 “พระเยซู – ผู้สละพระชนม์”

หลังจากที่พระเยซูคริสต์เดินทางเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ประชาชนก็โห่ร้องต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ และคาดหวังว่า พระเยซูคริสต์จะนำชัยชนะมาเหนือโรม พร้อมทั้งปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลให้เป็นไท แต่แทนที่พระเยซูคริสต์จะพูดถึงแผนการจัดตั้งอาณาจักรใหม่ ชีวิตใหม่ พระองค์กลับพูดถึงการตายของพระองค์

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงใช้การทานอาหารในเทศกาลปัสกา เพื่อจะพยาการณ์ถึงการตายของพระองค์ ซึ่งเป็นการตายที่เกิดขึ้นจากความเต็มใจของพระเยซูคริสต์เอง อะไรคือเหตุผลสำคัญที่พระเยซูคริสต์ต้องสละพระชนม์ชีพของพระองค์? (ดูข้อ 26-28 ประกอบ)
Q2  จากเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนี้ คุณคิดว่า พระเยซูคริสต์ทรงรักคุณมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *