วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน ลูกา 23:26-43 “พระเยซู – ผู้บอกความจริง”

ไม้กางเขนอาจจะเป็นเครื่องมือสำหรับการลงโทษ แต่สำหรับพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงใช้มันเป็นเครื่องมือสำหรับการสำแดงออกถึง “ความจริง” โดยเฉพาะความจริงเกี่ยวกับ “ความรอด” พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นว่า ความรอดที่แท้จริงนั้นมีไว้สำหรับทุกคน ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใคร หรือเคยมีชีวิตมาอย่างไรก็ตาม

Q1  จากคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ในข้อ 34 ที่ว่า “โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่า เขาไม่รู้ว่า เขาทำอะไร” และคำพูดของโจรกับพระเยซูคริสต์ในข้อ 42-43 ที่ว่า 42แล้วคนนั้นจึงทูลว่า “พระเยซูเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์” 43ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในการได้รับความรอดจากพระเจ้าอย่างไร?
Q2  คุณมั่นใจได้อย่างไรว่า “วันนี้คุณได้อยู่กับพระเยซูคริสต์ในเมืองบรมสุขเกษม” ใช้เวลานี้ทบทวนเรื่องนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *