วันเสาร์ที่ 19 เมษายน มัทธิว 28:1-15 “พระเยซู – ผู้คืนพระชนม์”

พรุ่งนี้เป็นวันอีสเตอร์ของปี 2014 วันอีสเตอร์คือ วันที่คริสเตียนเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ถือเป็นหัวใจของความเชื่อ เพราะเปาโลพูดไว้ใน 1 โครินธ์ 15:17-19 ว่า “17และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตน 18และคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วย 19ถ้าในชีวิตนี้ พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้น เราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวง”

Q1  มีหลักฐานอย่างน้อยจากคน 3 กลุ่มที่ได้เห็นแล้วยืนยันว่า อุโมงค์ว่างเปล่า และพระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย คนทั้ง 3 กลุ่มคือใคร และน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน? (ดูข้อ 1, 4, 9, 11-15 ประกอบ)
Q2  การที่คุณรู้ว่า พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย และทรงพระชนม์อยู่วันนี้ ส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของคุณในวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *