วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 1 โครินธ์ 15:51-58 “ชัยชนะ”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ โดยในละรอบให้หยุดพักโดยหลับตาลงสักครู่ ค่อยๆ ให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซับลงไปในใจของเรา
Q2  นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้อ่านพระคัมภีร์แบบใคร่ครวญ อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณผ่านการเฝ้าเดี่ยวแบบใคร่ครวญในอาทิตย์นี้ไปได้อย่างมีความชื่นชมยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *