วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 1 โครินธ์ 15:51 “เปลี่ยนแปลงใหม่”

“ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่าน
คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “เราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน” และ “แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  เราทุกคนจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา แต่ในวันนี้คุณอยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้าในสิ่งใดบ้าง ใช้เวลานี้ทบทวนชีวิตและอธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *