วันอังคารที่ 22 เมษายน 1 โครินธ์ 15:52 “พริบตาเดียว”

ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย
เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อย
แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ในพริบตาเดียว” และ “เสียงแตรครั้งสุดท้าย” เกี่ยวข้องอย่างไรต่อการเป็นขึ้นมาจากความตาย และชีวิตที่จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่
Q2  เวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไป ไม่หวนกลับมาอีก มีสิ่งใดที่คุณคิดว่า เป็นสิ่งที่ดี ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และต้องทำวันนี้ อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นผ่านไป ลงมือทำสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *