วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 1 โครินธ์ 15:57 “สาธุการแด่พระเจ้า”

สาธุการแด่พระเจ้า
ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย
โดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คุณเห็นถึงการทำงานร่วมกันของพระเจ้าพระบิดา กับ พระเยซูคริสต์พระบุตร ในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างไรบ้าง?
Q2  ใช้เวลานี้อธิษฐานสรรเสริญ และขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอด และชีวิตนิรันดร์ที่คุณได้รับผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *