วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 1 โครินธ์ 15:58 “อย่าหวั่นไหว”

เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว
จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา
ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ตั้งมั่นอยู่” “อย่าหวั่นไหว” “ปฏิบัติงาน” “บริบูรณ์ทุกเวลา” และ “ไร้ประโยชน์ก็หามิได้” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการที่วันหนึ่งเราจะมีชีวิตเป็นขึ้นมาจากความตาย
Q2  ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตที่กำลังรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *