วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 1:1-11 “คำสอนผิด & ธรรมบัญญัติ II”

ในเวลานั้นมีคำสอนผิดแนวนอสติก (Gnostic) ที่เชื่อว่า การจะได้รับความรอดฝ่ายจิตวิญญาณจะต้องมีความรู้พิเศษ เชื่อว่า จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ดี แต่อาศัยอยู่ในร่างกายที่เป็นสถานที่ชั่วร้าย ดังนั้นการปฏิบัติต่อร่างกาย จึงไม่มีผลต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ดังนั้นพวกนี้จะมีการฝึกทรมานร่างกาย รวมถึงการปล่อยชีวิตให้อยู่กับการกินและการดื่ม ความสนุกสนาน ความผิดบาปในเรื่องเพศ

Q1  เปาโลไม่ได้กำลังจะสอนว่า คนที่เชื่อพระเจ้าไม่ต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ (ข้อ 9) ในทางตรงกันข้ามท่านกำลังบอกว่า ธรรมบัญญัติจะต้องถูกใช้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดผล ซึ่งหลักในการใช้ธรรมบัญญัติอย่างถูกต้องมีอย่างน้อย 4 ประการคือ? (ดูข้อ 5,11 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำหลักในการใช้ธรรมบัญญัติอย่างถูกต้องมาใช้ในชีวิตของคุณในเรื่องใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *