วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 1:12-17 “เป็นตัวเอก”

เปาโลได้เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของท่านก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้า โดยท่านได้ให้ฉายาตัวเองว่า “ในพวกคนบาปนั้น ข้าพเจ้าเป็นตัวเอก” แต่พระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนแปลงท่านได้

Q1  เปาโลได้บรรยายถึงตัวท่านเองในการเป็น “ตัวเอก” ในบรรดาคนบาป ไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 13-14 และกิจการ 8:1-3; 9:4-5 ประกอบ)
Q2  “ให้เป็นแบบอย่าง” (ข้อ 16) เปาโลกำลังจะบอกว่า ถ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวท่านได้ พระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงคุณได้ ใช้เวลานี้ขอกำลังจากพระเจ้าให้คุณหลุดพ้นจากการเป็นตัวเอกในความผิดบาป และกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *