วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 5:17- 6:2 “คำครหานินทา”

อีกครั้งที่เปาโลเปลี่ยนหัวข้อมาพูดถึงเรื่องการรับใช้ในคริสตจักร โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้นำ ทั้งตัวของทิโมธี ผู้ปกครอง และมัคนายก ซึ่งควรจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ (5:21) เพื่อไม่ให้เกิดคำครหานินทาได้ หรือแม้แต่คนที่เป็นทาส ก็ไม่ควรจะอาศัยความเป็นพี่น้อง ความเป็นคริสเตียนเพื่อจะเอารัดเอาเปรียบ ไม่ยอมทำงานอย่างเต็มที่ (6:1-2)

Q1  เปาโลได้ให้หลักเกณฑ์อย่างไรเมื่อเกิดคำครหานินทา หรือการกล่าวโทษเกิดขึ้นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง(โดยเฉพาะกับผู้นำ) ในคริสตจักร? (ดูข้อ 19, 21 ประกอบ)
Q2  ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อผู้นำของคริสตจักร – อาจารย์ มัคนายก กรรมการดำเนินงานไทย-จีน หัวหน้าแผนกต่างๆ ผู้นำกลุ่มเซล เจ้าหน้าที่สำนักงานคริสตจักร ที่จะไม่ตกเข้าไปในความผิดบาป และตกเข้าสู่การครหานินทา กล่าวร้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *