วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม ผู้วินิจฉัย 4:1-24 “ผู้เผยพระวจนะหญิง”

ผู้เผยพระวจนะส่วนใหญ่ของพระเจ้ามักจะเป็นผู้ชาย แต่ในหนังสือผู้เผยพระวจนะได้บันทึกเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งว่า เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไร ยิ่งกว่านั้นผู้เผยพระวจนะหญิงคนนี้ยังเป็นผู้วินิจฉัยอิสราเอลด้วย ทำให้แผ่นดินอิสราเอลพักสงบถึง 40 ปี ผู้หญิงคนนี้คือ เดโบราห์

Q1  เดโบราห์เชื่อฟังพระเจ้าทำหน้าที่ตลอดหลายปีที่อิสราเอลตกอยู่ภายใต้การข่มเหงของกษัตริย์ยาบิน (ข้อ 4-5) แต่เมื่อเธอบอกกับบาราคว่า พระเจ้าสั่งให้รวบรวมพลเพื่อทำการรบกับกษัตริย์ยาบิน และพระเจ้าจะมอบชัยชนะให้ เพราะอะไรทำให้บาราคไม่ยอมทำตาม ต้องขอให้เดโบราห์ไปด้วย และผลลัพธ์ที่ตามคือ? (ดูข้อ 3, 9, 15, 16, 21, 22 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์” 1 โครินธ์ 2:9 จะเป็นจริงในชีวิตของคุณเหมือนที่เป็นจริงในชีวิตของเดโบราห์และยาเอลได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *