วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม ปฐมกาล 1:1-2 “พระเจ้า”

1 ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน
2
แผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ
และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “พระเจ้าทรงเนรมิต” และ “พระวิญญาณของพระเจ้าปกเหนือน้ำ” สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระเจ้าอย่างไร?
Q2  แม้แต่พระคัมภีร์ยังเริ่มต้นด้วยการพูดถึง “ความยิ่งใหญ่” และ “การครอบครองของพระเจ้า” คุณจะเริ่มต้นขีวิตของคุณด้วยการพูดถึง “ความยิ่งใหญ่” และ “การครอบครองของพระเจ้า” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *