วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม สดุดี 148:1-14 “พระสิริของพระเจ้า”

เมื่อพระเจ้าตรัสทุกอย่างก็เกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและจักรวาลเกิดจากความว่างเปล่า ความรู้และความจริงแบบนี้ยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ แต่เมื่อเรามองดูสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น เราก็เห็นถึงความดีงาม หรือพระสิริของพระเจ้า

Q1  ในพระธรรมสดุดีบทนี้มีสิ่งใดบ้างที่ผู้เขียนเรียกร้องให้สรรเสริญพระเจ้า และผู้เขียนได้ให้เหตุผลอย่างไร ในการสรรเสริญพระเจ้า? (ดูข้อ 13 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณ และเขียนถึงสิ่งดีงามที่พระเจ้ากระทำในชีวิตของคุณออกมา อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระองค์ที่มีอยู่เหนือชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *