วันพุธที่ 28 พฤษภาคม ปฐมกาล 6:1-22 “น้ำท่วมโลก”

พระเจ้าไม่ได้สำแดงความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระองค์เฉพาะในการทรงสร้างเท่านั้น แต่ในเหตุการณ์น้ำท่วมโลกในปฐมกาล 6-8 ซึ่งเป็นการพิพากษาของพระเจ้า ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระเจ้าเช่นกัน

Q1  คำว่า “พระเจ้าตรัสว่า…” (ข้อ 2) “พระเจ้าทรงเห็น…” (ข้อ 5) “เราตัดสินใจ” (ข้อ 13) “เราเองจะเป็นผู้ที่ทำให้น้ำท่วม..” (ข้อ 17) “เราจะตั้งพันธสัญญา” (ข้อ 18) สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระเจ้าอย่างไร?
Q2  สิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ เตือนสติให้คุณระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *