วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม สดุดี 8:3-8 “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า”

ความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้าถูกถ่ายทอดมายังอาดัมและเอวา ด้วย เพราะพระองค์ทรงมอบหมายให้มนุษย์เป็นผู้ที่ปกครองและดูแลโลกใบนี้ (ปฐมกาล 1:28) ถึงแม้ว่า มนุษย์จะทำบาป แต่บทบาทและหน้าที่นี้ก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้เขียนถึงความจริงในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ

Q1  จากข้อ 6 สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้าที่ถูกส่งต่อมาให้มนุษย์อย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากมนุษย์ (ตัวคุณ) ที่จะเป็นตัวแทนสะท้อนการครอบครองของพระองค์ในโลกใบนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *