วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม เอเฟซัส 2:5-11 “ยอมรับว่า…”

ความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้าในด้านจิตวิญญาณ เราสามารถมองเห็นได้ผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในเรื่องนี้อย่างชัดเจนผ่านการถ่อมใจ การเชื่อฟัง และการตายของพระองค์บนไม้กางเขน

Q1  เปาโลชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้าผ่านการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดูข้อ 9, 10, 11 ประกอบ)
Q2  “คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า” (1โครินธ์ 1:18 ) สำหรับตัวคุณ คุณเห็นถึงฤทธานุภาพ และการครอบครองของพระเจ้าผ่านไม้กางเขนอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *