วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน สดุดี 115:12-13 “อวยพระพร”

12 พระเจ้าทรงเป็นห่วงเราทั้งหลาย พระองค์ทรงอำนวยพระพร
พระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอล
พระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่พงศ์พันธุ์อาโรน
13
พระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า
ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ทรงเป็นห่วง” และ “ทรงอำนวยพระพร” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าทรงห่วงใยคุณมากน้อยแค่ไหน? และ พระองค์จะทรงอำนวยพระพรในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *