วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน สดุดี 115:14-15 “คำอวยพร”

14 ขอพระเจ้าให้ท่านเพิ่มพูนขึ้น ทั้งท่านและลูกหลานของท่าน
15
ขอท่านรับพระพรจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “เพิ่มพูนขึ้น” “พระพร” และ “ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  เวลาที่คุณพูดกับคนอื่นว่า “ขอพระเจ้าอวยพร” คุณพูดเพราะความเคยชิน หรือ พูดเพราะคุณเชื่ออย่างนั้นจริงๆ อธิษฐานขอให้การพูดว่า “ขอพระเจ้าอวยพร” ครั้งต่อไปของคุณเป็นการพูดที่มีความหมายเหมือนกับที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *