วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน สดุดี 115:16-18 “สรรเสริญพระเจ้า”

16 ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้า
แต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์
17
คนตายไม่สรรเสริญพระเจ้า หรือผู้ที่ลงไปสู่ที่สงัดก็เช่นนั้น
18
แต่เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิตย์
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คุณคิดว่า ผู้เขียนสดุดีบทนี้พยายามจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับ “คนที่มีชีวิตอยู่” “คนตาย” และ “การสรรเสริญพระเจ้า”?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า มีเรื่องใดที่คุณอยากจะสรรเสริญพระเจ้าบ้าง ใช้เวลานี้อธิษฐานสรรเสริญพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *