วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน ปฐมกาล 1:1-31 “การทรงสร้าง”

พระเจ้าทรงสร้างโลกภายใน 6 วัน และทรงหยุดพักในวันที่ 7 โดยได้มีรายละเอียดในการทรงสร้างดังนี้

1. แยกความมืดออกจากความสว่าง 2. แยกน้ำกับฟ้า
3. แยกน้ำกับแผ่นดิน เกิดพืชพรรณต่างๆ 4. สร้างดวงสว่างต่างๆ เกิด วัน เวลา ฤดูกาล
5. สร้างสัตว์น้ำ และสัตว์ปีก 6. สร้างสัตว์บก และมนุษย์

Q1  พระเจ้าทรงสร้างโลกด้วยวิธีการอย่างไร? (ดูข้อ 3, 6, 9, 14, 20, 24, 27 ประกอบ) และพระองค์ทรงมีทัศนคติอย่างไรต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง? (ดูข้อ 5, 12, 18, 21, 25, 31 ประกอบ)
Q2  คุณจะเลียนแบบทัศนคติของพระเจ้า และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *