วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน ปฐมกาล 2:1-3 “พักการงาน”

หลายคนคิดว่า พระเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อยจากการทรงสร้าง จึงต้องพักสักหน่อยหนึ่ง แต่ในความเป็นจริง เราพบว่า พระเจ้าทรงสร้างโลกด้วย “การตรัส” แล้ว “สิ่งนั้นก็เกิด” พระองค์ไม่ได้เหน็ดเหนื่อย แต่ที่พระองค์พักการงาน เพราะทุกอย่างสร้างเสร็จแล้ว เราจะมาดูกันว่า ทำไมถึงต้องมีวันที่ 7

Q1  จากคำว่า “ทรงตั้งไว้” ให้ “เป็น” วัน “บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์” สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร? (บังเอิญ ไม่มีอะไรทำ หรือ มีการวางแผนไว้)
Q2  คุณจะตอบสนองต่อแผนการของพระเจ้าที่ทรงตั้งวันที่เจ็ดอันเป็นวันบริสุทธิ์ (วันอาทิตย์) สำหรับคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *