วันพุธที่ 11 มิถุนายน ปฐมกาล 2:18-25 “คู่อุปถัมภ์ / ครอบครัว”

จากปฐมกาล1:26-27 ได้บอกกับเราว่า “ 26แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” 27พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” ซึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้อธิบายมากขึ้นถึงวิธีการสร้างมนุษย์ (เอวา) และเป้าหมายในการสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง

Q1  อะไรคือเป้าหมายในการสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง? (ดูข้อ 18, 20, 24-25 ประกอบ และดูปฐมกาล 1:28 เพิ่มเติม)
Q2  การที่คุณรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มการแต่งงาน และสถาบันครอบครัว ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร? ถ้าคุณแต่งงานแล้ว คุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตครอบครัวที่คุณมีอย่างไร? หรือถ้าคุณไม่คิดจะแต่งงาน คุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยครอบครัวปัจจุบันที่คุณมีอยู่อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *